دکورفلزی،اماخالقانه!

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

گالریدات

این طرحهــای خــاص را ببینید کــه چگونه طراحان بــا ظرافت توانستهاند از فلزات بازیافتی، دکوری جذابی خلق کنند. این همان چیزیاستکهخاصپسنداندنبالشهستند. chidaneh.com/user/50543

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.