دکورفلزی، اماکاربردی!

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

افرانوس

ممکن اســت خودتان بخواهید برای دکوریهای فلزیتــان، فضایی را خلق کنید!دراینصورتبهتراستبهعناصر سازنده آن هم توجه نمایید؛ برای مثال شــلفهای چوبی روبــهرو را ببنید که عنصرهــای فلــزیاش میتوانــد در جزئیاتچیدمانتأثیرگذارباشد. chidaneh.com/user/38402

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.