دکورفلزی،امانوردار!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

گروهطراحیجامخانه

اگر شما هم از عنصر روشنایی در دکوراسیون لذت میبرید و پیرو یک سبک روستیک و یا صنعتی هستید، بهترین گزینه، یک جاشمعی و یا آباژوری از جنس فلز است. نمونههایی از آنرادرتصاویرزیرمیتوانیدببینید. chidaneh.com/user/35212

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.