دکورفلزی، اماخاص!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

رخدیزاین

دکوری های فلزی که طــراح آن تصاویر ذهنش را با حجم سه بعدی به تصویر کشیده است؛ البته هنرمنداِن این مجموعه به کاربــردی بودن این اجسامسهبعدینیزتوجهویژهداشتهاند. chidaneh.com/user/32121

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.