اصول چیدمان اتاق نوزاد

نویسنده: سمیه منوچهری/ کارشناس معماری

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

با تولد یک نــوزاد در خانواده، تغییــرات خاصی در خانه بهوجود میآید. میتوان گفــت نیازهای نوزاد، اصلیترین نیاز خانواده به شــمار میرود. توجه به چیدمان مناسب و امن، مطلوب بودن دمای اتاق و دسترســی راحت به نوزاد از قســمتهای مختلف خانه ازجمله موارد مهم به حساب میآید. در این مطلب ســعی داریم نکات مهمی را در این خصوص عنوان کنیم تا بتوانید با توجه به ســلیقه و سبک زندگیتان، محیــط خانه و اتاق را برای اســتقبال از نوزاد دوستداشتنیخودمهیاسازید.

چهارعنصراصلیدراتاقنوزاد

تختخواب نوزاد، میز تعویض پوشک و لباس نوزاد، یک صندلی راحتی برای خودتان و فضای کافی برای نگهداری و ذخیره لوازمی مانند پوشک، عناصر اصلی در اتاق نوزاد هستند. دقت داشته باشید این وسایل عالوه بر کاربردی بودن باید طراحی زیبایی داشته باشند تا بتوانید بقیه لوازم اتاق را نسبت به آنها انتخاب و چیدمان نمایید. درنهایت باید مبلمان و چیدمان اتاق نوزاد طوری باشد که هردوی شما احساس امنیت و آرامشداشتهباشید.

ایمنیراجدیبگیرید

خلقیکمحیطامنبرایکودک،عالوهبرجلوگیریازاسترسمیتواندخطرهایاحتمالیناشیازایمن نبودن خانه را کاهش دهد. شــما با رعایت نکات کوچک و ســاده میتوانید آرامش خیال را برای خود و خانوادهتانبهارمغانبیاورید: نصب پشهبند را جدی بگیرید. نیش یک پشه کافی است تا نوزاد شما را کالفه کند و ساعتها از سوزش و خارشجاینیشعذاببکشد. یکردیابدودومنوکسیدکربنرادرنزدیکیاتاقنوزادفعالکنید. حتماً برای اتاق یک تهویه مناسب در نظر بگیرید. دقت داشته باشید تخت کودک در مجاورت مستقیم بادقرارنگیرد. برایپریزهایبرقخانهتاندرپوشتهیهکنید. در هنگام خرید لوازم کودک بهویژه سرویس کمد و تخت، دقت داشته باشید لبههای آنها تیز نباشد. در صورتتیزبودنلبهها،آنراباتکهایازاسفنجیا ابروباکمیچسب،بهصورتکرویومنحنیدربیاورید. از نصب پردههای بلند در اتاق کودک جلوگیری کنید. در زمان چهاردســتوپا رفتن امکان کشیدن و کندهشدنپردهوجوددارد. از اشیای ریز و کوچک در اتاق کودک اســتفاده نکنید. کودکان عالقمند به آزمودن و شناختن لوازم با دهانخودهستند. برایپنجرههاحفاظنصبکنیدوازایمنبودنآنهااطمینانخاطرحاصلنمایید. اتاقراازوجودهرگونهگردوغبارپاکنگهدارید. توجهداشتهباشیددمایاتاقکودکرامناسبانتخابکنید. ازقراردادنچراغهایزمینیخوددارینمایید. رادیاتورهایاتاقراباپوششیمناسببپوشانید.

نکاتمهمدرانتخابتختنوزاد

حتماً تختخواب نوزادتان دارای حفاظ باشد. توجه داشته باشید فاصله بین نردههای حفاظ استاندارد باشد. ارتفاع نرده حفاظ تخت از روی تشک تخت، باید حداقل۶۶ سانتیمتر باشد. توجه داشته باشــید که حفاظ تخت نباید بهراحتی پایین بیاید، بلکه برای پایین آوردن آن باید نیاز به مقداری نیرو و فشار داشته باشیم. تشکتختبایدکام ًالدرباکستختجاگذاریشود.اطرافآننبایدخالیباشد. تختخواب را نزدیک پنجره قرار ندهید. امکان دارد تابش نور خورشــید، شــدید باشد و کودک دچار سوختگیشود.عالوهبراین،خطرریزششیشهدرشرایطویژهنیزوجوددارد. ازتهیهتختخوابیکهدارایلبههایتیزوغیرایمناست،جداخودداریکنید.

برایاینکهخیالتانراحتشود،بهتر استازتشکهاییبرایتختاستفاده کنیدکهلبههایبلنددارندوتاارتفاعباال راپوششمیدهند.دراینصورتدیگر نگرانگیرکردندستوپاینوزادالبهالی میلههایتختنیستید.

میزیکهبهعنوانتعویضلباسوپوشکنوزادتان انتخابمیکنید،میتواندسالهاقابلاستفاده باشد،پسدرانتخابآندقتنمایید.همانطور کهدرتصویرمشاهدهمیکنیداینمیزباکشوهای زیاد،میتواندبهعنوانمیزآرایشوکنسولدر سنینباالترکاربردداشتهباشد.

برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیچیدانهبهصفحات«راهنمایمنزل» درانتهایمجلهمراجعهکنید. وینهچوب بادریس کمجامدرنتخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.