حکایت‌خانه‌ای‌از ‌جنس‌نوستالژ ی‌ها

نویسنده: سپیده نعمت زاده /عکاس: عرفان شریف نژاد

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

از ورودی مجتمع که وارد شدیم ناخودآگاه به باال نگاه کردم، آبی آسمان در پس برجهای سفید تهران دلربایی میکرد. زنگ در را که زدم منتظر بودم طبق معمول زوج جوانی را پشت در ببینم که از شیرینیها و چالشهای شروع یک زندگی میگویند، اما این بار در چهارچوب در، چهره مهربان آقایی مسن همراه با پسرش را دیدم که با لبخند به استقبالمان آمده بودند، گویا این بار قرار خاطرهبازی داریم. بعد از اندکی گپ و گفت متوجه شــدم که با خانوادهای پرذوق و هنردوست روبهرو هستیم که تکتک وسایل خانهشان داستانی جالب داشت و در کنار اینها کلکسیونی بود از وسایل دکوری که در طول سالیانی از اقصی نقاط جهان با عشق و عالقه، جمعآوری شده بود و حس یک گالری هنری را به شما منتقل میکرد. در این خانه که قدم میزنی گویی هرکدام از این وسایل، منتظر نشستهاند تا در کنارصاحبیاخالقشان،داستانیرابرایتبازگوکنند.

سبک و حس و حال فضا

با توجه به ســلیقه خانواده غالمعلی پور که همگی دلبستگی خاصی به سبک کالسیک داشته و عاشق نوستالژیها هســتند و همچنین با مشاورههای طراحشــان که به شکلی جســورانه، سبک مدرن را با کالســیک تلفیق کرده با سبک تلفیقی مواجه میشویم که در نهایت نیز با توجه به اختالف سن و سالیق،نتیجهدلنشینیبرایشانباقیماند.

هزینههایبازسازی

ازآنجاکه وســایل خانه، تنها رنگ و بازســازی شدهاند و فقط لوســترها به قیمت یکمیلیون و پانصد هزار تومان از نمایشــگاه خریداری شده، بیشــترین هزینه، صــرف تغییر دکوراســیون داخلی خانه و شــامل کناف کاری، رنگ و پتینه، کاغذدیــواری و نورپردازی شــده که توســط دکوراسیون رازنگر طراحی و اجرا شده است.

ورودیقوطیکبریتی

ورودی خانه بــا انواع قوطــی کبریتها که طی سالیانی توســط اعضای خانواده کلکسیون شده و در قالب قابی در کنار هم چیده شــده به شــما خوشآمدگویــی میکند و کمــی آنطرفتر جالباسی که گهواره پســر خانواده بوده و پدر با خالقیتی وصفناپذیــر آن را تغییر کاربری داده است جذابیت فضا را دوچندان میکند.

پذیرایی،کنجدنجخانوادگی

ایــن خانواده کوچــک و آرام، لحظــات آرامش و استراحتشــان را در پذیرایی خانوادگیشــان میگذرانند و عالقه خاصی به این بخش از خانه دارنــد. بزرگترین چالش بازســازی این خانه، طراحی و پتینه دیوار پذیرایی بوده که ساعتها با رنگهای مختلف آزمایش شــده تا به نتیجه مطلوبرسیدهاست.

اتاقخاطرات

اتاقی در ورودی خانه آقــای غالمعلیپور بود که ایشــان بهعنوان اتاق کار از آن یــاد کردند. پا به داخل اتاق که گذاشــتم متوجه شدم علت اینکه خورشــید اینگونه تالش میکنــد از البهالی پردهها سرک بکشــد چیست! کلکســیونی از کاپهایی که خاطــرات تالشهای صاحبخانه در دوران ریاســت هیأت کشــتی شرکت نفت را به رخ میکشــید و بهپاس زحمات ایشــان و پیشــرفتهای حاصلشــده بهعنوان هدیه یا یادگاری اهدا شده بود.

و اما دکوریها...

آنچه بیــش از همهچیــز، خانــه غالمعلیپورها را از دیگــر خانهها متمایــز میکند اســتفاده از وســایل دکوراتیــو و بهخصوص انواع مجســمه است. از تابلوهای نقاشــی روی دیوار که کار دختر این خانــواده هنرمند اســت تا قــاب عکسهای سیاهوسفید از اجداد خانوادگی و دکوریهایی که از کشــورهای مختلفی مثل کانادا، مالزی، تایلند، فرانســه، روســیه، هند، ترکیه ...و در طی سالیان جمعآوری شــده و جزئیاتی که با حوصله دور هم جمع شده، همه و همه نشان از عالقه صاحبان خانه به ثبت دقایق، خاطرات و یا حتی انسانها دارد.

خانهعروسکها!

گذشته از همه دکوریها، کلکسیونی فوقالعاده از اکشــن فیگورهای شــخصیتهای جذاب و ســینمایی که به جرأت میتــوان گفت آرزوی جوانان زیادی اســت، طی سالیان تحصیل آقای غالمعلیپور جــوان در مالزی بــا زحمت زیاد جمعآوری شــده بود. به گفته ایشــان شرکت هنگکنگی ســازنده ایــن اکشــن فیگورها از هرکدام فقط 1000 عدد تولید و به نقاط مختلف جهان ارســال میکند و با ایــن اوصاف میتوان برآورد کــرد که هزینه زیادی بــرای جمعآوری چنین مجموعه فوقالعادهای صرف شده است.

اتاقیمدرندردنیاییکالسیک

اتاق آقای غالمعلیپور جوان، امــا حال و هوای دیگری داشت، گویی دنیایی از مدرنیته و جوانی که میخواهد در دل نوستالژیها نفسی تازه کند، خود را به رخ بیننده میکشید. آنچه در این اتاق نیز با سایر قسمتهای خانه بیشباهت نبود ثبت و نگهداری خاطرات و نوستالژیهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.