پرنقش بود دایره مینایی...

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

نویسنده: فرحناز همدانی زاده/ کارشناس هنری اغلب هنگام خرید فرش برای پوشش و زیبایی کف فضاها سراغ فرشهایی به شکل مربع یا مربع مستطیل میرویم و برای اینکه خیالمان از هزینهای که بابت آن پرداخت میکنیم راحت باشد به تجربهای که از دیدن فضاهایی با این شکل از فرش داشــتهایم اعتماد کرده و همان را تکرار میکنیم؛ درواقع برای بسیاری از مردم، فرش آن است که چهار ضلع و چهار گوشه داشته باشد! ولی انتخاب منحصربهفرد و جذاب دیگری نیز وجود دارد که با دانستن نکات کلیدی درباره آن میتوانید تجربهای جدید و خاص در مفروش کردن فضایتان به دست آورده و جذابیتی یگانه به خود و دیگران عرضه کنید. اصوال فرشها از هر نوع و شکلی که باشند، فضا را دوستانه، صمیمی وگرمنشانمیدهند.معیارانتخاببهنوعنیازماازیکفرشبرمیگردد.

ماهینشستهبرزمین!

تأثیر خاص و دگرگونهای که یک فرش دایرهای شــکل در هر فضایی میگذارد غیرقابلانکار اســت. انتخابی اســت که با خود، یکجور«مد» خاص به همراه میآورد و فضای چیدمان را برجسته میکند. کارکرد بصری فرش دایرهای شکل، مانند یک شــی تزئینی مهم در دکوراسیون است. به سبب رنگ و نقشمایهای که دارد جلوه منحصربهفردی پیدا کرده و در فضا میدرخشد. چنین فرشی که حالتی از اشرافیت دارد درعینحال مدرن نیز هست؛ درواقع سبکی کالسیک مدرن به فضا میبخشد. منحنی نرم فرش، خطوط ایستا و زاویههای تیز در مبلمان و لوازم دکوراســیون را تعدیل میکند و مانند یک قرص ماه کامل بر روی کف اتاق میدرخشد!

ایدههایدایرهای!

هنگام انتخاب و خرید، مانند هر نوع فرش دیگر، میزان ســطحی را که میخواهید بپوشــاند در نظر بگیرید. بهترین مکان برای گســتردن فرش دایرهای شکل، مرکز اتاق اســت. اندازه فرش باید آنقدر بزرگ باشد تا در فضا گم نشود و مبلمان اصلی دکوراســیون در ارتباط بصری و مکانی با آن قرار بگیرد. لبه فرش بایــد در امتداد لبه پایینی مبل باشــد تا فردی که روی مبل مینشــیند پاهایش بر روی آن قراربگیرد. در این صورت چیدمانی منسجم خواهید داشت. انتخاب چنین فرشی برای دکوراسیونی با مبلمان دایرهوار مانند میز غذاخوری گرد یا میز قهوهخوری، گزینه جذابی خواهد بود. همه ما به شکل ذاتی از هماهنگی و تعادلی که حاصل تکرار اشکال شبیه به هم باشند لذت میبریم، البته حتما به اندازه فرش برای زیر میز غذاخوری توجه کامل و دقیق داشته باشید تا هنگامیکه صندلیها را برای نشستن عقب میکشــید از روی فرش به بیرون نلغزند و دور نشــوند. از فرش گرد میتوان بهعنوان جداکننده خاص یک فضا از فضای دیگر نیز اســتفاده کرد، چراکه به ســبب شکل ناب آن، چشــم، آنجا را جایی مستقل از بقیه فضا درک میکند. چیدمان متقارن بر چنین فرشی، حس تعادل خوبی به دکوراسیون میبخشد. از فرش گرد برای پر کردن گوشــههای خالی اتاق نیز میتوان استفاده کرد، بهخصوص اگر اندازه اتاق بزرگ باشد. در دکوراسیونهای مینیمالیستی و خلوت، فرش دایرهایشکل به فضای دیداری، رنگ، نقش و بافتی

خوشایند میبخشــد و موجب ارتقای بصری فضا میشود. در این سبک، معموال چیز خاصی برای ایجاد حس نقطه کانونی وجود ندارد و همهچیز، ســاده و مختصر و با طرح رنگی، بسیار محدود و اغلب بســیار خنثی اســت. حضور یک فرش گرد با رنگهای دلخواه، فضا را از کســالت و یکنواختی درمیآورد. اگر فرش چهارگوش اتاقتان بهاندازهای که دوست دارید بزرگ نیست و جای خالی کف، توی ذوقتان میزند، راهحل مناسبی خواهد بود که بــا انتخاب یک فرش گرد، ولــی در هماهنگی رنگــی و نقشمایــهای با فــرش چهارگــوش و انداختن آن بهطوریکه بخشی از یکی از اضالع فرش بزرگتر را بپوشاند به چیدمانی جالب و غیرتکراری دست بزنید. فرشهای دایرهای بــرای اتاقهای کودکان نیز بســیار مطلوب اســت. بچهها از خطوط منحنی و اشکال دایرهای، لذت بصری زیادی میبرند و برایشان آرامشبخش خواهد بود. پهن کردن یک فرش گرد در جلوی اجزایی از مبلمان مانند میز کنسول یا جاکتابی و یا در ورودی منزل ترکیب دلپذیری ایجاد خواهد نمود. از این نوع فرش میتوان برای جدا کردن فضاها بدون استفاده از جداکنندههای معمول یا دیوایدرهای عمودی استفاده کرد. فرش گرد (یا بیضیشــکل) انتخاب مناســبی برای فضاهای خصوصی مانند اتاقهای خواب اســت. اگــر اتاقخوابتان به اندازهای بزرگ است که جایی برای گذاشتن مبل برای نشستن وجود دارد، پهن کردن چنین فرشــی در زیر مبل یا صندلی خاصی در اتاق، یــک نقطه کانونی برایتان خواهد ســاخت و توجه را از تخت خواب به ســمت آن برمیگرداند؛ بهخصوص اگر مدل یا رنگ تخت خوابتان زیاد مطلوب نظر شــما نیست. در خانههایی که سرویس حمام بزرگی وجود دارد، فرشهای منحنی شــکل، کاربرد زیبایی خواهند داشت. فقط به هنگام خرید به جنس الیاف، نوع رنــگ و مقاومت آن در برابر رطوبت دقت کافی داشته باشید.

ماهرنگی!

برای بهترین انتخاب میتوانید به نقش پارچه مبل، کوسن یا پشــتیها و یا کاغذدیواری اتاق توجه نمایید. رنگ زمینه آنها را در نظر گرفته و فرشــی دایرهای با همان رنگ زمینه انتخاب کنید. اگر تمایل دارید تفاوت بیشــتری ایجاد نمایید، رنگی که بیشــترین جلوه را در فضایتان دارد مالک قرار دهید. اگر پارچههای بهکاررفته در دکوراســیون شــما پرنقشونگار و شــلوغ اســت در این صورت فرش دایرهایتان باید ترکیبی آرامتر داشته باشــد. اگر رنگ آن سیاه با نقشمایه سفید باشد نیز ازلحاظ بصری فرشی لوکس محسوب شده و همین ویژگی را به چیدمان نیز خواهید بخشید. اگر رنگ فرش با رنگ غالب بر فضا کامال متفاوت برگزیده شود، جذابیت این تضاد بر فضا حاکم میشود. گاه فرشی که انتخاب میکنیم، جبرانکننده تضادهایی میشود که در اکسســوریها و مبلمان وجود دارد و نتیجه گزینش درســت فرش، خلــق هماهنگی در کل فضا خواهدبود.

نیمهماه!

فرشهای نیمدایرهای برای انداختن جلوی شــومینه، بهترین گزینه خواهند بــود. از این فرش میتوان در جلوی کنســول یا میزهای کنار دیوار نیز بهره بــرد. در اتاقخواب و در دو طرف تختخواب که هنگام رفتن یا برخاســتن از تخت، بتوان پاها را روی آن گذاشت هم غافل نشوید. اگر برای دکوراسیون خانهتان فلسفهجالبیمیخواهیدکهبراساسآنچیدمانکنید،تمرکز بر فرشهای نیمدایرهای، اتفاق جذابی خواهد بود و فضایتان را فوقالعاده خــاص و منحصربهفرد خواهد ســاخت. حضور این فرشها بهعنوان چاشنی دوستداشتنی و غیرتکراری از غلبه فرشاصلیچهارگوشدردکوراسیونفضاخواهدکاست. اهالیفنمرتبطبااینحوزهدروبسایتچیدانه مدنو کرامتیان برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیبه «وبسایتچیدانه»مراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.