منز ل لوکس

‪Luxury Home‬

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

خانــهلوکــس محصوالتلوکــس ســبکهایدکوراســیونلوکس رویای خانهای بزرگ، «لوکس» و چشــمگیر، زمانی به حقیقت میپیوندد که مفهوم و اجزای تشــکیلدهنده آن را بهخوبی شــناخته باشــیم. همه ما خوب میدانیم، خانههای لوکس، اجزایی با کیفیت باال و گرانقیمت دارند که با نام یکی از برندهای شناختهشــده عجین شده باشــد. بااینحال فصل «منزل لوکس» قصد دارد به شما یادآور شــود که این مفهوم، تنها با دکوراسیونهایی به سبک کالسیک معنا پیدا نمیکند. در اینجا همراه هم محصوالت برندهای شناختهشده در این حوزه را مرور میکنیم و از ویژگیهای «لوکس بودن» سخن خواهیم گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.