از ایـــــــــــــــن اتــاقخواب سیــــــــــــــــــر نمیشوید!

اتاقخوابلوکس چهویژگیهاییدارد؟

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

نویسنده:فاطمهافشاریان/کارشناسمعماریداخلی عکاس:ثمینموسوی-معمار:مهرانعباسی در مطلبی که در شماره پیش مشاهده کردیم، خیلیکوتاهومختصربهبایدهاونبایدهایلوکس بودنپرداختیم.اینویژگیهابرایهرفضاییدر خانه میتواند صدق کند. امروز، اما میخواهم بهطورخاص،سریبهاتاقخوابشمابزنموآنچه را که میتواند به لوکس شــدن این فضا کمک کند،برشمارم،پسبامنهمراهباشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.