خاص مثل هالیوودیها !

سبکهالیوودیدردکوراسیونداخلی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

نویسنده: فاطمه افشاریان/ کارشناس معماری داخلی اگر اهل فیلم و سینما باشــید، حتما تابهحال به طراحی صحنههای فیلمها توجه کردهاید. برخی آنقدر زیبا کارشــدهاند که برای همیشه در خاطرمان میمانند و ما گاه داســتان را نه با بازیگران، بلکه با فضاهایی که در ذهن ما به یادگار گذاشتهاند، به یاد میآوریم. نمونه ایرانیاش سریالی است که این روزها حسابی گل کرده و با فضاهای ایرانی نوستالژیکش جذابیتی دوچندان یافته است. درست حدس زدید... با سریال شهرزاد، گشتی در دکوراسیون سنتی خانههای ایرانــی میزنیم و هر آنچه را از یــاد بردهایم به خاطر میآوریم. فیلمهای هالیوودی نیز که در هر زمینهای سردمدار هستند، با طراحی صحنههای خاصشان منجر به خلق یک سبک منحصربهفرد شدهاند با نام «سبک هالیوودی» که قصد داریم در اینمطلببهآنبپردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.