یکسوالاز5معماربرجستهایرانی

نویسندهوگزارشگر:ثمینافراهانی/کارشناسمعماری

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

امروزه با ظهور تکنولوژیهای نو و روی کار آمدن علوم جدید، معماری نیز سمتوسوی تازهای به خود گرفته است و در آیندهای نه چندان دور نیز شاهد تعریف جدیدی از مفاهیم پایه معماری خواهیم بود. به گفته لویی کان معمار بزرگ آمریکاییتبار، یکی از مفاهیم پایه معماری را میتوان تبعیت فرم از عملکرد دانست، تا جایی که جمله معروف «فرم تابع عملکرد است» بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای طراحی همواره به دانشآموختگان این رشته گوشزد شده اســت. با مروری بر ماهیت فرم در فرآیند طراحیهای امروزه کشور، نیاز به بررسی این مهم در روند معماری نوین ایران بیش از پیش احساس میشود؛ به همین منظور«معمار ســرزمین من» در این شماره قصد دارد همچون گذشتهدیدگاهجمعیازمعمارانبرجستهکشوررادرزمینه«رابطهفرموعملکرددرمعماری»باشمادرمیانبگذارد.باماهمراهباشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.