کشت بافت گیاهی چیست؟

یک‌سلول‌کوچک‌سبزتب‌رایم‌یک‌دنیا‌م ‌یارزد!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

نویسنده:‌صدف‌حقیقت/‌کارشناس‌طراحی‌محیط

چقدر تو را دوســت دارم! از هر زاویهای که این گلدان زیبای کوچکــم را میچرخانم عالقهام بیشتر میشود. آخر مگر میشود فقط یکی از تو در این دنیای پهناور وجود داشته باشد؟ کاش میتوانستم تو را کپی و پیست کنم! طاقچه پنجرهام پر بود از این گیاه دلبر و زیبای سبزم! حاال باید بدانید که این رویای دیرینه شدنی است: کشت بافت گیاهی! این مقاله را بخوانید تا با این روشتخصصیبیشترآشناشوید:

بافت، یکی از روشهای مهندســی ژنتیک است که از راه آن، یک ســلول یا بافت از یکی از اندامهای گیاهی را درون بستر مناســب و محیط کشــت قرار میدهند تا در اثر تغذیه و رشــد آن، یک گیاه کامل حاصل آید. بافت درواقع مجموعهای از سلولهای اندامهای گیاهی را تشکیل میدهد و البته بهطورکلی این کلمه برای همه موجودات زنده مورد اســتفاده قرار میگیرد. بافتی که برای کشــت انتخاب میشود باید از هرگونه بیماری ســالم باشد و درواقع بخشی باشــد که لیاقت کامل شدن و تبدیل شدن به گیاه کامل را داشته باشد. در روش کشت بافت، رویش از راه سلولهای رویشی گیاهی تکثیر پیدا میکند. گیاهی که از بافت یا سلول انتخابی حاصل میشود کامال مشابه گیاه مادری خود خواهد بود. کشت بافت اغلب در زمینه بهنژادی کشاورزی برای دستیابی به گونههای مقاوم مورد استفاده قرار میگیرد، ولی قطعا شما هم بسترهای رنگین و زیبایی از گیاهان آپارتمانی را در گلخانهها و بهخصوص نمایشگاههای گل و گیاه دیدهاید که توجه زیادی را به خود جلب میکنند.

چرا کشت بافت؟

یکی از کاربردهای مهمی که باعث میشــود تکنیک کشت بافت مورد اســتفاده قرار گیرد، تکثیر و ازدیاد گونههای مقاوم و مفید هســتند. جذابیتی که این روش از تکثیــر دارد تبدیل یک گیاه کامل از بافتی کوچک است. بستر کشت در این روش محیطی سرشــار از مواد غذایی است تا بتواند بافت موردنظر را تا زمانی که بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، تغذیه نماید. فضای مورد اســتفاده برای کشــت بافت، محیطی بســته و راکد اســت و بهطورمعمول از محفظه شیشهای یا پالستیکی شفاف تشکیل میشود تا بتواند نور را نیز تا اندازه موردنیاز دریافت کند.

از انتخاب تا استریل!

برای انتقال بافت موردنظر گیاهی که با توجه به گونه گیاهی موردنظر میتواند برگ، ســاقه، شاخه و یا حتی ریشه باشد باید از مواد استریل استفاده کرد که وســیله انتخابی آن در بیشتر مواقع پنس است! فراموش نکنید که برای برش بافت نیز باید حتما از چاقوی اســتریل اســتفاده کرد. برای اینکه بافت و وسایل موردنظر را ضدعفونی نمود، میتوان حتی از سفیدکنندههای خانگی یا الکل نیز استفاده کرد.

انتقال گیاه کوچک به محیطی جدید

بعد از مدتی که بافت موردنظر در محیط کشــت بهخوبی رشــد کرده باشد، ریشــه داده و بهاندازهای میرسد که بتواند زندگی مستقل خود را آغاز کند و در این حالت است که به بستر آبی یا خاکی منتقل میشود. بعد از انتقال این گیاهان به بسترهای جدید به دلیل اینکه تا این مرحله از زندگی خود همیشه مواد غذایی را در دسترس داشتند نیاز به توجه بیشتری خواهند داشت، پس فراموش نکنید که آبیاری آنها باید مدام انجام شود تا کمکم بتواند به شرایط دشوار زندگی در شهر عادت کند!

یک ذره آلودگی ممکن نیست!

یکی از نکات مهمی که باید در مورد کشــت بافت، موردتوجه قرار گیرد، عــاری بودن آن از هرگونه آلودگی است. بهتر اســت برای کشــت بافت، هر قطعه از بافت گیاهی در یک محفظه جداگانه قرار گیرد تا در صورت آلودگی به بقیه بافتها سرایت نکند. بستر کشت و مواد غذایی برای رشد قارچها و تکثیر بیماری، بسیار مستعد و مناسب هســتند و به همین دلیل است که استریل بودن و ضدعفونی شدن گیاه و نیز بستر کشتی، اهمیت بسیاری دارد. اگر قصد دارید از این روش برای تکثیر گیاهان خود استفاده کنید باید بدانید که این روش، تخصصی بوده و نیاز به تجهیزات بســیاری دارد تا در نتیجه موردنظر، تأثیر مثبتی داشــته باشد، ولی اگر این نمونه از گیاهان را خریداری کرده و در گوشهای از خانه خود نگهداری میکنید با خواندن این مطلب اطالعات خوبی از آن دریافت کردهاید و حاال خوب میدانید کــه چه زندگی جالب و هیجانانگیزی در زیر این شیشهها جریان دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.