اززبانچراغ

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

واژه چــراغ در زبــان فارســی در کنــار مفاهیمی چــون هدایت، حقیقتنمایی و افشــاگری قرار گرفته و معنای نمادین مثبتی در شعر ایجاد کرده اســت. در میان مفاهیم سنگین و گاها غمباری که در اشــعار و آثار ادبی به چشــم میآید، واژه چراغ در مفهوم نمادین خود برمیخیــزد و خودنمایی میکند. اگر بخواهــم این موضوع را برایتان واضحتر توضیح دهم، شــما را با شاهد مثالی از پدر شعر نوی ایرانزمین؛نیمایوشیجآشناخواهمکرد: منچراغمرادرآمدرفتنهمسایهامافروختم دریکشبتاریک وشبسردزمستانبود بادمیپیچید کاجدرمیانکومههایخاموشگمشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.