زیورآالت‌میکرو‌ساخت!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

زیبا و فریبنده است، اما کمی نزدیکتر بیایید و از نزدیک تماشایشــان کنید. قطعات سنگ، کاشی و سرامیکشان بسیار ریز است، اما با هنر دست و خالقیت ذهن در کنار هم قرارگرفتهاند و این زیورآالت خاص را شکل دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.