فضاها‌خاطر‌هانگیز‌م ‌یشوند!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

اســتفاده از این کاشــیها محدود به فضای خاصی نمیشــود. شــما میتوانید بر روی دیوار حمام و آشپزخانه خود طرحی با این کاشیها بزنید و اگر از فرش اســتفاده نمیکنید قسمتی از کف نشیمن را با این کاشیها رنگ و لعاب بدهید و متفاوت باشــید! حتما تا به حال استفاده خالقانه از این هنر را در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.