داستانب‌ه‌دوران‌کودکیب‌رم ‌یگردد

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

من فارغالتحصیل کارشناســی رشــته صنایعدســتی از دانشگاه ســوره هســتم. از کودکی نزد پدرم استاد هاشم فنی پور به آموختن کار معرق چوب پرداختهام و از سن ۴۲ سالگی مشغول تدریس در این رشته شــدم. در کنار آن با تحصیلدررشتهصنایعدستیبهفراگیریسایرشاخههای صنایعدستی پرداختم. از سال ۰۹۳۱ در کنار این فعالیتها مدیرآموزشگاههنرهایتجسمیدرسراهایمحلیوابسته به شــهرداری بودهام و همزمان با ایجاد گروه هنری گیسو مشغولبهطراحیوتولیدآثارچوبیهستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.