فعالیتی‌در‌زمین‌هاین‌و

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

مادر من فرزند استاد خلیل امامی از استادان قدیمی و بنام معرق چوب بودند و پدرم هم از استادان این رشته هستند که سالها به کار تدریس آن پرداختهاند و به همین سبب، من از کودکی با این کار آشنا شدم. در کنار اینها با تحصیل در رشته صنایعدستی به این فکر افتادم که چطور میتوان فعالیتدرزمینهصنایعدستیراگسترشدادوآنراباتولید در مقیاس وسیعتر با طرحهایی نو درآمیخت. شاید هدف اصلی من و همسرم خانم آرزو فیضآبادی از تأسیس گروه هنری گیسو را بتوان اســتفاده از تکنیکها و نقوش اصیل آثار صنایعدســتی، تالش برای تلفیق آنها با فرمهای نو و واردکردنابزارهایجدیدوبهروزدراینرشتهدانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.