میزتحریر مدرن

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

آقای اقابالی یک میزتحریر مدرن مشابه عکس ارسالی مدنظر دارم. کجا میتوانم این میز را تهیه کنم؟

با توجه به عکس ارسالی، آقای اقابالی نیاز به افراد و تیمهای دارند که توانایی ساخت سبک مدرن چوبی و سفارشی داشته باشند؛ بنابراینبهایشانمجموعههای میم چوب، شادوود، دوگر و مهرانا معرفی شد تا با مقایسه و سابقه آنها مناسبترینراانتخابنمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.