پنجرهای رو به دستان شما

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

اشکان بهجو، جوان 30 سالهای که ساکن تهران بوده و کارشناسی ارشد خود را در رشته معماری داخلی از دانشگاه تهران دریافت کرده است از سال 92 دفتر معماری ناب را تأسیس نموده و به همراه دو نفر از دوستانش به کارهای معماری و معماری داخلی مشغول است. او از سال 94 تصمیم گرفت تا در کنار فعالیتهای معماری و تخصصی خود به دنبال طراحی جواهرات رفته و این زمینه هنری را نیز از سر بگیرد. در ابتدا تکنیک ساخت جواهرات کالسیک را در کنار آقای متین خوشهچین آموخت و بعدازآن هم طراحی و ساخت جواهرات معاصر را از استاد پرویز تناولی یاد گرفت. در طول این مدت در چندین نمایشگاه گروهی، شرکت یافته است که از مهمترین آنها میتوان به اولین نمایشگاه جواهرات معاصر تهران در گالری آریا و همچنین نمایشگاه جواهرات معاصر ایرانی در هفته جواهرات فلورانس 2017 اشاره کرد. باید گفت که ساختن جسمی که وجود خارجی ندارد و صرفا در ذهن ساخته میشود برایش جذاب بود و او را به وجد میآورد. ساخت جواهرات نیز این امکان را برایش فراهم میآورد تا به ذهنیات خود، وجود خارجی بخشیده و آنها را شکل دهد. از طرفی، زمانی که به این فکر میکرد که این آثار درنهایت بر روی بدن انسان به نمایش گذاشته شوند جذابیت این کار را برایش چند برابر مینمود. آقای بهجو در همین حین بود که سعی داشت تا برخی از دغدغههای معمارانه خود را نیز وارد مقوله جواهرات نماید که این دغدغه، چیزی نبود جز میراث ارزشمندی از دهههای 30 و 40 خورشیدی. خانههای آرت دکو شهر تهران که این روزها یکی پس از دیگری در حال نابود شدن هستند دغدغه ذهنی آقای بهجو به حساب میآیند. به عقیده او آنها بهعنوان بخشي از تاریخ معاصر شهر، یکبهیک فرو میریزند و جایشان را بناهایي بیهویت و بلندمرتبه پر میکنند. چندین نسل از ساکنین تهران در این خانهها به دنیا آمده، زندگي کرده و پیر شدهاند؛ دیوار، سقف، در و پنجرههای آنها شاهدان خاموش بسیاري از لحظههای ساکنین و انفاقات شهر بودهاند؛ بنابراین او به فکر ساخت یادبودی برای بزرگداشتاینخانههاافتاد. برای چنین ایدهای در ابتدا دست به ساخت یک مدال یادبود زد. این مدال از روی پنجرهای در خیابان نوفل شاتو ساخته شد. یک روی مدال، پنجرهای با تزئینات آرت دکو را نشان میداد که با سیمان، کور شده و از طرفی نیز این تزئینات فلزی از گوشهای در حال ذوب شدن و نابودی هستند. روی دیگر مدال نیز یک سطح سیمانی خالی را نشان میداد که تنها در نقطهای از آن بخشی از پنجره که در حال ذوب شدن بود از آن بهصورت لکهای خارج شده است. اشکان بهجو بعد از این مدال یادبود، شروع به ساخت انگشترها و گردنبندهایی به شکل پنجرههای آرت دکو زد که در نمایشگاه گروهی پنجره در گالری اکنون به نمایش درآمد. افرادی که میخواهند طراحیهای آقای بهجو را تهیه نمایند میتوانند براي خرید آنها به سراغ گالری اکنون بروند و یا از صفحه اینستاگرام شخصی این طراح با وی ارتباط بگیرند. اشکان بهجو از تصمیماتی که در آینده دارد برایمان میگوید؛ از اینکه میخواهد تا آثار دیگری را به این مجموعه اضافه کرده و آنها را در گالریهای مختلفی به نمایش درآورد. او امید دارد تا توجه عموم را به اینمسئلهجلبنماید. تمام این واژهها را مینویسم و در ذهنم کلمات سهراب میآید که: پای هر پنجرهای شعری خواهم خواند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.