چهشومینهای؟کجا؟

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

شومینهها به دو صورت پیشساخته و با مصالح بنایی، قابلاجرا هســتند و آنها را میتوان ازنظر نوع ســوخت بــه این صورت دســتهبندی کرد: شــومینههای هیزمی، گازی، الکتریکی و الکلی. باید بدانیم اگر میخواهیم در خانه شــومینه داشــته باشــیم تمهیدات الزم برای آن باید از ابتدا اندیشیده شود. اگر در حال ساخت خانهای هستید دستتان باز است که هرجایی که میخواهید شــومینهتان را جانمایی کنید و متناســب با سوختش تجهیزات الزم و دودکش را انتخاب نمایید. به خاطر داشته باشیم که اگر خانهای که در آن زندگی میکنیم آپارتمانی اســت و شــومینه و دودکش برای آن پیش بینی نشده اســت امکان تعبیه دودکش وجود ندارد. اشتباه رایجی که بیشــتر برای دودکش بخاریهــای گازی اتفاق میافتد ایناســتکه با ســوراخ کردن دیوار، لوله دودکــش را نصب میکنند که نباید برای احداث شــومینه جدید مورداستفاده قرار گیرد، چراکه ایمنی و ســامت شــما را تحت تأثیر قرار میدهد. حال اگر قصد دارید در فضای زندگیتان از حضور آتش و تماشای آن لذت ببرید، اما دودکشــی از قبل برای شومینه در نظر گرفته نشده است، باید بدانیم که چه گزینههایی برای انتخابداریم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.