نوسازیوتغییردرشومینههاییکهداریم

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

اگر در خانهتان شومینهای دارید که ظاهر مطلوبی ندارد با تغییر و بهروزرسانی ساختار قدیمی شومینهتان هم انتخاب زیبایی شناسانه خود را جایگزین آنچه دارید کنید و هم ارزشافزودهای برای فروش خانهتان ایجاد نمایید. در قســمت باالیی شومینههای قدیمیتر معموال تزئیناتی از آجر، گچبری و مانند آنها استفاده شده است. اگر این ظاهر برایتان مطلوب نیست کمهزینهترین کاری که میتوان انجام داد رنگآمیزی آنها با رنگهایی مثل رنگ سفید و یا پوشاندن بدنه با مصالحی دیگر مثل چوب، کاشی و ... است. میتوانیم بخش باالیی را که معموال برای پوشش دودکش ساخته میشــود تخریب نموده و آن را به فرمی جدید با مصالح مطلوبمان بسازیم. برای مدرن بودن شــومینه بهتر است از فرمهای مکعب، مربع و خطوطی با زوایای قائمه اســتفاده کنیم، از تزئینات (مثل گچبری ، آینهکاری و )... پرهیز نماییم و ســعی کنیم سطوحی نسبتا خالص و کم جزئیات بسازیم. میتوانید بهجای شومینه کهنهتان از شومینههای پیشساخته چدنی و سنگی استفاده کنید. همچنین با افزودن قفسهها و یونیتهایی در کنار یا باالی شــومینه برای قرار دادن کتاب یا لوازم تزئینی و قاب عکسهای خانوادگی، ترکیببندی جدیدی ایجاد کنید تا نقطه کانونی جذابتان گزینههای مطلوب گوناگونی در فصول مختلف برای ارائه به چشــمان ناظران داشــته باشد؛ از رقص شعلههای آتشگرفته تا آثار هنری و از کتابهای نفیس و خواندنی تا خاطرات عکسهای خانوادگی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.