چهارخانهآشنا!

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

پارچههای شطرنجی در انواع گوناگون خود با رنگها و اندازههای ریزودرشت در خاطره ما نقش بســتهاند. یک نوع بسیار آشنا، انواع دورنگ آن مانند ســفید و قرمز یا سفید و آبی اســت. به این نوع از چهارخانهها «گینگهام»، کلمهای با ریشه ماالیی (مالزیایی) گفته میشود که به معنی «راهراه» اســت. پایه طرح شطرنجی ساده یا دو رنگ نیز راهراههایی اســت که بهصورت عمــودی و افقی از هم رد شدهاند و بر زمینه ســفید پارچه کتانی، شطرنجیها را به وجود آوردهاند. این نوع از شطرنجیها در تمام دنیا محبوبیت دارند و مورد استقبال قرار میگیرند. امروزه این نقش بر پارچههای غیرنخی نیز دیده میشــود و حتی بهعنوان نقش تزئینی بــر ظروف هم چاپ میگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.