اسکاتلند‌یهای‌دوس ‌تداشتنی!

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نقش چهارخانه اســکاتلندی یا پیچازی که به نام اسکاچ معروف هســتند، عموما بر پارچههای ضخیمتر از قبیل پشم یا فوتر، نقش میبندند و «تارتان» نــام دارند. در قرن نوزده و در اســکاتلند، دو نوع از این پارچهها برای دو منظور متفاوت اســتفاده میشد: یکی برای لباس شــکار و دیگری برای حضور در مراسم و مجامع. ملکه وقت انگلســتان؛ «ویکتوریا» عالقه خاصی به این نوع نقش داشت تا آنجا که حتــی دیوارپوشها و فرشهای قصــر موردعالقهاش؛

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.