تمیزکاری پیش از ورود

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

نویسنده: فاطمه افشاریان/ کارشناس معماری داخلی روز موعود فرارسید و قرار است دو روز دیگر به خانه جدیدم نقلمکان کنم. مقدماتی را که باید در این مدت یکماهه فراهم میکردم و در قسمت قبل شرح دادم، تقریبا انجام شد. سعی کردم تا جایی که میشود کاری را برای دقیقه نود نگذارم، اما آدمی است دیگر، گریزی از ذات راحتطلب خود ندارد و همیشه کارهایی را تمام نکرده برای لحظه آخر باقی میگذارد. این بار میخواهم به این کارهای باقیمانده و اقداماتی که باید در روز جابهجایی صورت گیرد اشارهکنم.

حواســم به گیاهانم باشــد. گیاهان هم، چون بیحرکت و بیآزار هستند مشکلی ایجاد نمیکنند، اما اگر فرزند خردسال یا حیوان خانگی در خانه دارید حتما در این روز موعود به فامیل یا دوســت خود بسپارید؛ چون واقعا سخت اســت که هم حواستان به وسایل و جابهجایی آنها باشد و هم کودک یا حیوان خانگی خود را کنترل کنید.

ساکن هر خانه موظف اســت قبل از ترک، آنجا را کامال تمیز نماید و مانند روز اول به ساکن بعدی تحویل دهد، اما متأسفانه برخی به این مورد توجهی نمیکنند. برخی هم مثــل من فقط در صورتی راضی میشوند که خودشان بر تمیزکاری نظارت کنند که به همین دلیل باید روز قبــل از جابهجایی به خانه جدیــدم بروم و با کمک نیروی خدماتی شرکت نظافتی که بهتازگی کشف کردهام از باال تا پایین خانه را برق بیندازم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.