وصل کردن اینترنت

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

اینیکی از آن کارهایی اســت که باید حداقل یکی دو هفته قبل از رفتن به خانه جدید برای آن اقــدام میکردم و این دیر جنبیدن به بهای بی اینترنتی در هفته اول ورود به خانهام تمام میشــود. مثل همیشه نیمه پر لیوان را میبینم و این فرصت رهایی از اینترنت را برای رسیدگی بهتر به کارهای خانه در بدو ورود مغتنم میشمارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.