به نام زدن امور خدماتی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

امور خدماتی مانند برق، تلفن، آب، گاز، شــارژ ســاختمان و سایر مواردی که از این به بعد باید به نام من باشــند را باید حتما قبل از ورود به خانه پی گیری میکردم تا در هنگام حضورم به مشــکلی برنخورم. درصورتیکه ملک اجارهای باشــد، فقط در برخی از این موارد مانند شــارژ ســاختمان باید جابهجایی به مدیریت اطالع داده شــود، اما در صورت خریداری ملک برای تغییر نام همه امور خدماتی باید به سازمان مربوطه مراجعه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.