جعبه باز در روز جا به جایی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

در روز جابهجایــی حتما جعبهای را به وســایل کمکی اختصاص میدهم کــه در روزهای ابتدایــی نیــاز دارم و این جعبــه را نه بســتهبندی میکنم و نه در جایی دور از دید و دسترس خود قرار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.