میزبان:

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

راوی: فاطمه افشاریان/کارشناس معماری داخلی - عکاس: میالد پروز روایتخانه ما را با داستانهای پشــت پرده آدمهایی مواجه میکند که شاید هرروزه هزاران بار از کنارشــان عبور میکنیم و از خود میپرسیم چرا شبیه آن ها نیستیم، غافل از اینکه اصال قرار نیست شبیه به هم باشیم. ما زاده شدهایم که شبیه خودمان باشیم نه شبیه به نمایشی از عالیق و خواستههای دیگران. امروز تیم ما مهماِن خانهای است که خویشتن صاحبخانه در تمام اجزای زندگیاش حضوری پررنگ یافته اســت. آری، حمیدرضا اویسی را میشود تمام و کمال در جا ِنخانهاشحسکرد. گرافیست، طراح و عضو گروه معماری سوئلو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.