میزبرایمبلراحتی

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

راهنمای انتخابمیزجلومبلی

نویسنده: سمیه منوچهری/ کارشناس معماری یکی از موضوعهای چالشبرانگیز در خانه، انتخاب میز مناســب برای مبلمان است. همانطور که از اسم این میز مشخص است باید آن را مطابق با کاربرد مبل موردنظرتان انتخاب کنید. فضای نشیمن یا پذیرایی، نقش مهمی در این انتخاب دارد. سبک و رنگ مبلمان نیز از نکات پراهمیت در این قسمت بهحساب میآید، البته پیشنهاد ما به شما این است که قبل از هر چیز به عالقهتان توجه کنید. اینکه میز با مبلمان باید هماهنگ و یکشکل باشد، اهمیت چندانی ندارد، بلکه بیشتر از آن باید با هم هارمونی داشــته باشند و حضور یک میز مناسب، شکوه و جلوه مبل را چندینبرابرکند.درادامهبهشمامیگوییمکهکدامنوعمیزرامیتوانیدمتناسببافضایاتاقتانانتخابنمایید. اگر برای مبل راحتی به دنبال یک میز هستید باید میزی انتخاب کنید که جای مجله و کتاب داشته باشد. میزی با چند باکس و طبقه که بتوانید لوازم دمدستی اتاق نشیمن را داخل آنها بگذارید. در ضمن توجه داشته باشید که ارتفاع میز کمتر از مبل راحتی باشد. به دلیل لم دادن و فرورفتن درون مبل در هنگام استراحت باید میزی با ارتفاع کم انتخاب کنید تا بهراحتی به لوازم روی آن دسترسی داشته باشید. درصورتیکه قصد خرید میزی مناسب برای مبل مقابل تلویزیونتان را دارید، بهتر است از میزهایی با رویه پارچه استفاده کنید. این میزها که به نام پاف معروف هستند دارای رویهای تقریبا سفت و مسطح اند. هماهنگ کردن رنگ پارچه میز با مبل، زیبایی اتاق را دوچندان میکند. شما بهراحتی میتوانید در زمان تماشای برنامه تلویزیونی، پایتان را روی آن قرار دهید. در این حالت، شما با یک تیر دو نشان میزنید؛ اول محل مناسبی برای قرار دادن پاهایتان به دست میآورید و خستگی ناشی از فعالیت روزانه را از آنها به در میکنید و دوم هم میزی زیبا برای صرف عصرانه به دستوپامیکنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.