نقطهضعف

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

نکته حائز اهمیت در ایــن طراحی، حضور بیشازحــد عناصر عمودی در یک سمت اســت. به محل در و پنجرهها توجه کنید. پنجرهها، بلند و سرتاسری هستند. در اطراف آن، پردهها از سقف تا کف کشیده شدهاند. تا اینجا همهچیز خوب است. حاال به گلدانها با آن درختچههای بلندقامت بنگرید. به پارتیشن النهزنبوری توجه کنید. حضور اینهمه عنصر مرتفع در این اتاق کوچک، احساس خوشــایندی ندارد. انگار همهچیز طوری طراحیشدهاستکهبهشمابگویددررابازکنیدوبهبهارخواببروید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.