سرویسملحفه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

اگرچه به لحاظ دستهبندی کاالی خواب، سرویس ملحفه در زیردسته سرویس روتختی قرار میگیرد، اما به دلیل اهمیت زیادی که دارد، آن را بهصورت جداگانه بررسی میکنیم. شاید در نگاه اول سرویس ملحفه اهمیت بسیار پایینی داشته باشد و هیچگونه توجهی به آن نشود، ولی وقتی به عمق قضیه دقت کنیم و سالمتی خودمان در اولویت قرار بگیرد بیشازپیش به آن اهمیت میدهیم. الیاف موجود در سرویس ملحفهمورداستفاده،بسیارحائزاهمیتاست؛زیراالیافموجود در سرویس ملحفه تأثیر به سزایی بر روی پوست انسان دارد. برای جلوگیری از تعرق بیشازحد بدن و اذیت شدن، باید بافت تاروپود ملحفهها بهگونهای باشد که هوا آزادانه در میان آنها حرکت کند. جنس ملحفهها نیز نباید زبر و برای پوست آزاردهندهباشد.

محصوالت مشابه در چیدانه خانهتنآسای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.