قدم نخست بررسی و تحقیق

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

آقــای کالنی برای ما میگوید که همســرش با بررســی مجالت و ســایتهای بهروز دکوراســیون داخلی، همچنین سایر منابع اروپایی، این چیدمان را طراحی کرده اســت و مهمتر اینکه برای تکتک وسای ِل خریداریشــده و محل قرارگیری آنها بهخوبی و با دقت فکر شــده، به عبارتی جانمایی و همچنین خرید هیچیک از وسایل خانه بهصورت اتفاقی نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.