رنگهایی ساده، اما شیک

Manzel Magazine - - طراحی منزل‬ -

در لحظه ورود، جدا از ســبک مدرن غالب در خانه، آنچه توجه را جلب میکند، رنگی اســت که ســهم زیادی در دکوراسیون فضا دارد، وسایل و رنگآمیزی بیشتر محیط خانه به عبارتی پذیرایی، اتاق تلویزیون و تا حد زیادی آشپزخانه طوسی و سفید است، دلیل آن هم این اســت که در زمانی که دکوراســیون این خانه طراحی و وسایل آن خریداری میشــد، این طیف رنگ، رنگ سال بوده، ضمن اینکه ازنظر آقا و خانم کالنی ویژگی مهم دیگر این انتخاب، این بوده که رنگهایی انتخابی در عین سادگی، شیک نیز هستند، البته نباید از ویژگیهای مثبت این دو رنگ در دکوراســیون خانه نیز غافل شــد؛ بهطور مثال ســفید، بازتاب تمامرنگها به شمار میرود و فضا را بازتر و درک افراد از آن را بیشــتر میکند. بهنوعی دربرگیرنده پاکی، ســادگی و پیچیدگی است. درباره طوسی هم باید گفت این رنگ، حامل اقتدار بوده و برای چشــم هم بهراحتی قابلتشخیص اســت و همچنین رنگی خنثی به شمار میرود و بر این اساس بسیاری از طراحان از آن اســتفاده میکنند؛ بنابراین ســاکنان این خانه هم بیشــترین بهــره را از رنگهــای خنثی گرفتهاند؛ دو رنگ سفید و طوســی که اگر درگذر زمان، نظرشان هم تا حدی تغییر کرد بهراحتــی بتوانند هر رنگ دیگری را به این مجموعهبیفزایند. ناگفته نماند کــه در ابتدا رنگ فضای خانه ســفید و قهوهای بوده اســت. قرنیزها و درها همه قهوهای بودند و این زوج خوشسلیقه و باذوق، رنــگ آنهــا را تغییر دادهانــد. آنها اگرچه ایــده رنگ و انتخاب وسایل را از دو سال قبل از ســکونت در این خانه در ذهن پروراندهاند، اما باید گفــت خانه را حدود 6 تا 9 مــاه زودتر اجاره کردهاند تا کارهایی که مدنظر داشتند را انجام دهند و ایدههایشان را اجرایی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.