توجهبهیکاصلمهمدر دکوراسیون

Manzel Magazine - - طراحی منزل‬ -

در کنار قاب عکسی که ترکیب رنگ در نظر گرفته شده برای اتاق تلویزیون را به تصویر میکشد، فرش تزئینی چرمی دایرهایشکل با همین ترکیب رنگ در کف آن، جا خوش کرده اســت که شاید جدا از بازی رنگ به نحو قابلتوجهی مجزا بــودن این فضا از اتاق پذیرایی را به نمایش میگذارد؛ زیرا یکی از کارکردهای فرشهای مدور، جداســازی فضا در دکوراســیون خانه یا هر مکان دیگری است که از آن اســتفاده میشــود. ضمن اینکه با کمک این ایده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.