فضایی‌مینیمال‌و‌متفاوت‌

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

واردآشپزخانهکهمیشویهمخوانیکابینتهابارنگیکهدردکوراسیونخانهمدنظر بوده،توجهراجلبمیکند؛آنچهموجبشدهتااینواحدمسکونیدرمیانانتخابهایی که خانواده کالنی داشتهاند رتبه اول را به خود اختصاص دهد، البته در این فضا تا حدی از رنگ قرمز کمک گرفتهشــده تا گرمایی را در محیط ایجاد کند، ضمن اینکه محیط آشپزخانه را تا حدی خاص کرده اســت. انتخاب وسایل و اکسسوریهایی با این رنگ، ترفندی بوده که بهکاررفته تا در رنگ سفید کابینتها و سیلور برخی وسایل، گرمای خاص و تضاد جالبی را ایجاد کند. ضمن اینکه با این راهکار، فضایی مینیمال و متفاوت درذهنافرادیکهواردخانهمیشوندایجادخواهدکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.