بالکن،‌متفاو‌تترینب‌خش‌خانه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

شاید متفاوتترین بخش این خانه بالکن سرپوشیدهای 12 متری باشد که کبابپز را در دل خود جایداده اســت و با کمک شیشههای مشــبک و چند گلدان، شکل حیاطخلوتی دنج را به خود گرفته است. استفاده از چند اکسسوری خاص هم حس و حال دیگری به فضا داده است. اینجا یکگوشه دنج و البته متفاوت در این خانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.