هجوم‌انرژیب‌ه‌اتا‌قخواب

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

وارد اتاقخواب که میشوید، فضا بهکلی تغییر میکند؛ زیرا تدبیر بر این بوده که این فضا روشن، اما تا حدی شــادتر و پرانرژیتر از فضای پذیرایی و اتاق تلویزیون باشد. ضمن اینکه حالتی دوســتانه و صمیمی نیز در خود داشته باشد. نتیجه اینکه اینجا رنگ سفید همنشین کرم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.