یک‌ویژگی‌مهمان‌پسند‌دیگر

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

ورودی خانه هم جذابیت خاصی برای خود دارد که آن را مدیون جاکفشــی توکار و کمد مهمان است. این دقیقا همان چیزی اســت که این زوج جوان، آن را شاخصه مهم ورودی خانه خود میدانند. اینگونه، مهمانان هم راحتتر هستند؛ زیرا هنگام ورود، هم میتوانند وســایل خود ازجمله کفش، پالتو ...و را در آن قرار بدهند و هم به طبع صاحبخانه مجبور نیســت فضایی از خانه را به این کار اختصاص دهد که ممکن است تا حدی از نظم حاکم بر خانه کم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.