لباسی جذاب بر تن دیوار

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

اگر تمایــل دارید كــه رنگی جســورانه را روی دیوارهــای منــزل خود داشــته باشــيد، بهتر است كه تمام یا بخشــی از دیواری را كه بيشتر در دید اســت و در اصل نقطه كانونی فضاست با رنگ خردلی پوشــش دهيد. با این كار، استرس را از فضا دور میكنيد و احســاس خوشــایندی وجود شــما را فرا میگيرد؛ براي مثال در اتاقي كه رنگ اصلي آن آبي اســت، وجــود عناصری به رنگ خردلی ميتوانــد گرمابخش فضا بوده و سرماي رنگ آبي را به مقدار زیادي تعدیل كند. پيشنهاد دیگر این است كه از نسخههای كمرنگ خردلی كه به ميزانی رنگ خاكســتری در خود دارد اســتفاده كنيد. این كار كمی پيچيده است كه باید به یک رنگكار ماهر سپرد، اما درنهایت جوابگوی اشتياق شما برای داشتن تركيب رنگی موردعالقه در فضایتان خواهد بود.شــما آزادید كه تقریبا هــر رنگ برجســتهای را در فضایی با ســقف بلند و نور طبيعی مناسب امتحان كنيد، بهخصــوص دیوارهایی كه در قســمت زیرین پنجرهها هستند هميشــه مظلوم رها میشوند؛ بنابرایــن میتوان بــا زدن رنگی جــذاب مانند خردلــی، چهره زیبایــی به آن دیوار بخشــيد. اگر انتخاب شــما، رنگ كردن تمامی دیوارها با رنگ برجسته خردلی اســت برای ایجاد تعادل و حفظ قدرت رنــگ دیوارها، تمامــی مبلمان و لوازم تزئينــی را خنثی نگه داریــد تا فضایی دعوتكننده، گرم و صميمی را تجربه كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.