چالش فضاهایی با پالن باز

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

فضایی با پالن باز، هميشه خواهان زیادی دارد، اما نکتــه چالشبرانگيز در این فضاها اســتفاده چندگانــه و كاربریهای مختلفی اســت كه در یک فضا گرد هم آمدهاند. استراتژی پيشنهادی برای ایجاد نگاهی یکپارچه در این فضاها به این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.