کمد

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

کمد و کشو از وسایلی هستند که همیشه و همهجا از وجود آنها استقبال میشود. از آنجاییکه نوجوانان، وسایل ریز و درشت زیادی دارند و به دلیل سن رشد آنها، روز به روز بر لباسهایشان افزوده میشود؛ بنابراین کمد و کشو با اندازه مناسب و متناسب با سایر وسایل، الزمه اتاق آنهاست و باعث مرتب شدن و ساماندهی اتاق میشود. محصوالت مشابه در چیدانه

سازههای چوبی بادریس حدود قیمت: 300 هزار تا 2 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.