تخ‌تخواب

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

هر زمان که صحبت از اتاقخواب میشود ناخودآگاه تختخواب در ذهن تداعی میگردد؛ درنتیجه به این نکته پی میبریم که این عنصر، اهمیت بسیار زیادی دارد. ازآنجاییکه نوجوانی، سن رشد و بلوغ فرزندانمان است، پس باید در انتخاب تختخواب راحت، دقت و ظرافت زیادی داشته باشیم و با این انتخاب، خواب راحت و آسایش فرزندمان که الزمه رشد آنهاست را برایشان فراهم کنیم. محصوالت مشابه در چیدانه

وینه چوب حدود قیمت: 300 هزار تا 4 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.