اکسسوری

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

استفاده از اکسسوریهای متفاوت در فضاهای مختلف، زیبایی آنها را دوچندان کرده و به عقیده من برای هر فضایی الزم است. اتاق نوجوانان نیز از این قاعده پیروی میکند، اما نوع اکسسوریهایی که برای آن استفاده میشود تاحدیمتفاوتترهستند.اسباببازی، عروسک، تابلوهای کارتونی و از این قبیل لوازم برایاکسسوریهایاتاقنوجوانمناسب خواهندبود.همچنینمیتوانیدنقاشیهای فرزند نوجوان خود را قاب کنید و به دیوار بزنید. محصوالت مشابه در چیدانه

لوازمخانگی ایکیا حدود قیمت: 90 هزار تا 1 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.