تزئیناتپارچهای

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

درســت مانند لباس شب ســیاهی که در دهه۰۹۹۱ چشــم جهان را به خود خیره کرد، میتوانید با تزئینات پارچهای سیاه و حاشــیههای الهام گرفته شده از الگوهای ورساچه، طعم این سبک را به فضای خانه خود بدهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.