نوآوری

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

در ســبک ورســاچه هر چیزی دارای ظاهری جدید اســت؛ از جزئیات خیاطی در روکشهای مبلها گرفته تا آینههای سادهای که ماهرانه و استادانه تزئین و قاببندی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.