عدمپوشیدگی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

در این ســبک همهچیز رو است؛ نورپردازی، بافتها، اکسســوریها و هر چیزی در فضایی با سبک ورســاچه به نمایش گذاشتهشــدهاند و هیچچیز از چشمها پنهان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.