وحشیوغیرمنتظره

Manzel Magazine - - منزل لوکس‬ -

از ورســاچه انتظار غیرمنتظرهها را داشته باشــید؛ وقتی اشکال کالســیک در طراحی ورساچه وارد میشــوند، رنگها و الگوهای برجســتهای به خود میگیرند که یقینا پیشازایــن با آن برخورد نکردهایــد. ترکیبهای اینچنینی در دنیای ورســاچه غیرعادی نیستند؛ مثل تصویر ســگ کوچکی که تاجی ظریف و زیبا به سر گذاشته یا ترکیبی از مصالحی که تاکنون در کنار هم ندیدهاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.