مبلمانپایهدار

Manzel Magazine - - منزل لوکس‬ -

مبلمان خود جیانی اغلب دارای پایههای y شــکل بودند، پس در انتخاب مبلمانی مثل میزتحریر یــا میز جلومبلی میتوانید به نوع پایهها و شــکل آنها دقت کنید و برای سبک ورساچه خود y محور بودن آنها را در نظر بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.