نورپردازیاتاقنشیمن

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

این فضا از خانه بخشی اســت که اعضای خانواده بیشتر وقت خود را در آنجا ســپری میکنند، در این بخش به تماشــای تلویزیون میپردازند و یا با هم صحبت میکنند؛ بنابراین باید از نورپردازیای استفاده نمود که باعث ایجاد خیرگی نگردد که این موضوع در پی خود خستگی چشــم را هم به دنبال خواهد داشت. در این بخش، نورپردازی غیرمستقیم بهترین روش نورپردازیای است که نوری یکنواخت با سایههای یکدســت میدهد. در نظر داشته باشید که چراغهایی که برای نورپردازی اســتفاده میشوند نباید در محلی قرار گیرند که انعکاسشان بر روی صفحه تلویزیون ایجاد مزاحمت نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.