نورپردازیسالنناهارخوری

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

برای نورپردازی میزهــای ناهارخوری معمــوال از چراغهای آویز در باالی آنهاکه نور را بهطور مســتقیم به ســمت میز میتابانند استفاده میشود. برای خانههای لوکســی که از ظروف طالکوب و خاص نظیر (ویلورین باخ و ورســاچه دستساز) استفاده میکنند شدت روشنایی صفحه میز باید بیشــتر از فضای اطراف آن باشد تا هم غذاهایی که ســرو میشــوند بهراحتی دیده شــوند و هم کیفیت و ظرافت ظرفها به چشــم بیایند. نکتهای که بهاشــتباه در دکوراســیون داخلی ما انجام میشــود تمرکز روشنایی فقط روی ســطح افقی میز اســت. در این حالت، صورت افراد دور میز در حالت نیمســایه قرار میگیرد که خطوط صورتشان را به شکل ناخوشــایندی درمیآورد، ازاینرو از چراغهایی استفاده کنید که عالوه بر روشن کردن سطح میز به اطرافشان نیز نور بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.